• Leukste hockeyorganisatie van Noord-Brabant!
  • Hockey- en sportplezier voor kids
  • Ruim aanbod op het gebied van hockey
  • Powered by HCEL

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden en de bijbehorende overeenkomst wordt verstaan onder:

1.1 Stick Leuk! degene die Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen aanbiedt of organiseert;
1.2 Contractant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een Overeenkomst sluit met Stick Leuk!.
1.3 Deelnemer: iedere Contractant en iedere natuurlijke persoon die onder leiding van de Contractant feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit en/of Dienst van Stick Leuk!;
1.4 Activiteit: door Stick Leuk! georganiseerde dan wel aangeboden Activiteit(en) zoals sportdagen, sportclinics en bedrijfsuitstapjes of -evenementen.
1.5 Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van de Activiteit; hieronder wordt onder meer verstaan het verzorgen een aankleden van locatie, de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van geluid, het (laten) begeleiden van (delen van) de activiteit en het geven van instructies.
1.6 Training: de terbeschikkingstelling van een sportleraar door Stick Leuk! conform haar lesreglement zomer- dan wel winterseizoen.
1.7 Overeenkomst: overeenkomst tussen Stick Leuk! en de Contractant met betrekking tot een Activiteit en/of Dienst en/of Training;
1.8 Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de Contractant wordt betaald voor de Activiteit en/of Dienst en/of Training; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
1.9 Annulering: de schriftelijke beëindiging door de Contractant van de Overeenkomst, vóór aanvang van de Activiteit en/of Training.


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
- alle aanbiedingen en offertes van Stick Leuk!;
- alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten;
waarbij Stick Leuk! Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen organiseert c.q. levert.
2.2 De Contractant dan wel Deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met Stick Leuk! dan wel het feitelijk deelnemen aan een Activiteit en/of Training.
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.5 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Aanbiedingen/offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Stick Leuk! zijn vrijblijvend, tenzij door Stick Leuk! schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door Stick Leuk! gedaan, houden een nieuw aanbod in, waardoor het eerder gedane aanbod is vervallen.


Artikel 4: Totstandkoming
4.1 De Overeenkomst tussen Stick Leuk! en de Contractant komt tot stand op het moment dat het aanbod van Stick Leuk! is aanvaard, of doordat door Stick Leuk! een begin van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve hiervan is gemaakt.
4.2 Na de Overeenkomst aangenomen orders, aanvullende afspraken, wijzigingen, en/of mondelinge of schriftelijke toezeggingen gedaan door personeel of vertegenwoordigers van Stick Leuk! zijn niet bindend tenzij deze door Stick Leuk! aan de Contractant schriftelijk worden bevestigd.
4.3 Stick Leuk! is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de Contractant een aanbetaling te eisen. Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn de aanbetaling heeft voldaan, is Stick Leuk! gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst tot opzegging c.q. ontbinding van de Overeenkomst over te gaan,
zonder dat dit de Contractant enig recht op schadevergoeding geeft. In dat geval is de Contractant aansprakelijk voor de door Stick Leuk! gemaakte kosten c.q. geleden schade als genoemd in artikel 12.


Artikel 5: Overeengekomen prijs
5.1 Tenzij anders vermeld is de Overeengekomen prijs van Stick Leuk!:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van prijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- vermeld in euro’s;
- exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten, andere rechten, belasting en heffingen tenzij anders aangegeven;
- gebaseerd op de door de Contractant aan Stick Leuk! doorgegeven gegevens, waaronder het aantal Deelnemers.


Artikel 6: Wijziging Overeengekomen prijs
6.1 Indien na vaststelling van de Overeengekomen prijs extra kosten voor Stick Leuk! ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Activiteit of Dienst of Training of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, worden deze
aan de Contractant doorberekend, ook na de afsluiting van de Overeenkomst.
6.2 Indien na vaststelling van de Overeengekomen prijs extra kosten voor Stick Leuk! ontstaan als gevolg van gemaakte bijkomende afspraken c.q. wijzigingen met betrekking tot onder meer extra Deelnemers, extra genuttigde consumpties, extra personeel dan wel extra kosten als gevolg van eventuele schade aangericht door Deelnemers, worden deze aan de Contractant doorberekend.
6.3 Indien de vergoeding van consumpties op basis van nacalculatie plaatsvindt wordt dit bedrag door Stick Leuk! in de Overeengekomen prijs geschat; wanneer na de Activiteit op grond van de nacalculatie blijkt dat er meer dan wel minder consumpties zijn gebruikt zal de Overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden aangepast.
6.4 Er vindt geen restitutie plaats indien er bij de Activiteit sprake is van een minder aantal deelnemers dan aanvankelijk opgegeven door de Contractant.
6.5 Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig vertrek van een Deelnemer bij de Activiteit en/of Training.
6.6 Een Deelnemer die verhinderd is om aan het Activiteit en/of Training deel te nemen kan zich – na instemming van de Contractant en Stick Leuk! - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden,
b) het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Activiteit en/of Training schriftelijk bij Stick Leuk! te worden ingediend,


Artikel 7: Betaling
7.1 Stick Leuk! zal met de Contractant in de Overeenkomst de datum (data) waarop Stick Leuk! factureert, schriftelijk vastleggen. De facturen worden door de Contractant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Contractant 14 dagen na factuurdatum betalen.
7.2 De Contractant is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van een betaling.
7.3 Wanneer een periodieke betaling met de Contractant is overeengekomen, is Stick Leuk! gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Contractant niet
akkoord is met voornoemde wijziging, is de Contractant gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.
7.4 In geval van niet tijdige betaling van de door de Contractant verschuldigde bedragen, is de Contractant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een vertragingsrente ad 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Wanneer de Contractant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Stick Leuk! de vordering uit handen geven, waardoor de Contractant naast het dan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag bedragen.
7.5 Indien Stick Leuk! op de dag van aanvang van de Activiteit en/of Dienst en/of Training niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Contractant dan wel Deelnemer de deelname aan de Activiteit en/of Dienst en/of Training te ontzeggen, onverminderd het recht van Stick Leuk! op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.
Stick Leuk! is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de ontzegging van deelname.
7.6 Indien de Contractant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaald, heeft Stick Leuk! bovendien het recht, nadat de Contractant schriftelijk daarvan is kennis is gesteld, alle werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, c.q. de uitvoering van andere opdrachten te staken, totdat de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Stick Leuk! is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting.
7.7 De Overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar indien:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) het faillissement dan wel surseance van betaling van de Contractant failliet is aangevraagd;
c) de Contractant wordt ontbonden;
d) de Contractant en/of Deelnemer als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.Artikel 8: Annulering
8.1 Bij Annulering betaalt de Contractant aan Stick Leuk! de volgende vergoeding:
- Bij Annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden minimaal 15% van de Overeengekomen prijs aan Stick Leuk! te betalen.
- Bij Annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 35% van de Overeengekomen prijs aan Stick Leuk! te betalen.
- Bij Annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 60% van de Overeengekomen prijs aan Stick Leuk! te betalen.
- Bij Annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of Dienst en/of Training is de Contractant gehouden 85% van de Overeengekomen prijs aan Stick Leuk! te betalen.
- Bij Annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de Activiteit(en) en/of dienst en/of Training is de Contractant gehouden 100% van de Overeengekomen prijs aan Stick Leuk! te betalen.


Artikel 9: Verplichtingen van de Contractant
9.1 De Contractant dient er zorg voor te dragen dat door de Deelnemers de door Stick Leuk! gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
9.2 In het kader van een Training zal de Contractant en/of Deelnemer zich houden aan de afspraken zoals opgenomen in het lesreglement zomerseizoen/winterseizoen.
9.3 Stick Leuk! houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteit en/of Training zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet door de Contractant en/of Deelnemer binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.


Artikel 10: Overmacht
10.1 In geval overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhinderd, zijn zowel Stick Leuk! als de Contractant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat dit de Contractant enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
10.2 Onder overmacht is begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van Stick Leuk! ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijk overmacht opleverende omstandigheden geldt in ieder geval weersomstandigheden, verlies, extreem ziekteverzuim, ernstige storingen in het bedrijf van Stick Leuk!, stakingen, terreur, (burger)oorlog, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van door de Contractant aan Stick Leuk! voorgeschreven toeleveranciers alsmede gebrekkigheid van zaken, materialen van derden waarvan het gebruik door de Contractant is voorgeschreven.


Artikel 11: Geen doorgang Activiteit
11.1 Stick Leuk! zal de Contractant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de Activiteit en/of Training om wat voor reden van haar zijde geen doorgang zou kunnen vinden. Stick Leuk! zal zich inspannen een passend alternatief aan te dragen op hetzelfde of een later tijdstip dan de Contractant wenst. Eventuele meerkosten voor de vervangende Activiteit en/of Training zijn voor rekening van Stick Leuk!. De Contractant kan Stick Leuk! nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan van de Activiteit en/of Training.


Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
12.1 Indien de Contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, komt Stick Leuk! de bevoegdheid toe, na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de
tekortkoming, tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.

12.2 Stick Leuk! kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de Contractant haar betalingsverplichtingen niet nakomt, aan de Contractant –al dan niet voorlopig- surséance
van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Contractant faillissement wordt aangevraagd, beslag wordt gelegd of indien de onderneming van de Contractant wordt geliquideerd of beëindigd. Stick Leuk! is wegens en de in artikel 12.1 en 12.2 genoemde
ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.3 Stick Leuk! heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien er voor een Activiteit en/of Training te weinig Deelnemers zijn. De Contractant blijft gehouden de Overeengekomen prijs te betalen. Stick Leuk! is wegens de in artikel 12.3 genoemde
ontbinding nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.4 Stick Leuk! kan een Deelnemer en/of Contractant uitsluiten van verdere deelname aan de Activiteit en/of Training en ten opzichte van deze Deelnemer en/of Contractant de Overeenkomst beëindigen indien de lichamelijke conditie van de Deelnemer naar oordeel van Stick Leuk! hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Activiteit en/of Training alsmede indien de Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Stick Leuk! en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de Activiteit en/of Training bederft. De Contractant blijft gehouden de Overeengekomen prijs te betalen. Stick Leuk! is wegens de in artikel 12.4 genoemde uitsluiting c.q. beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden
dan wel tot schadevergoeding gehouden.
12.5 Door de ontbinding c.q. beëindiging als bedoeld in artikel 12.1 t/m 12.4 door Stick Leuk! wordt de Contractant de door Stick Leuk! geleden schade, onder meer bestaande uit gemiste vergoedingen, vergoeding honoraria, vervallen en nog te vervallen termijnen, gederfde winst, rente en overige kosten, zonder verdere ingebrekestelling verschuldigd en is de Overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.


Artikel 13: Klachten
13.1 Reclames met betrekking tot de door Stick Leuk! aangeboden dan wel georganiseerde Activiteiten en/of Diensten en/of Trainingen dienen binnen 24 uur na uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk bij Stick Leuk! te worden ingediend.
13.2 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na verzenddatum van de facturen.
13.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Contractant geacht de uitvoering van de Overeenkomst, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames/klachten worden dan niet meer door Stick Leuk! in behandeling genomen.
13.4 Het indienen van een reclame ontslaat de Contractant nooit van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Stick Leuk!.


Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Elk deelname aan een Activiteit en/of Training is voor eigen risico van de Deelnemer en/of Contractant. Stick Leuk! is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken.
14.2 Stick Leuk! is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de Overeenkomst, voor gevolgschade dan wel indirecte schade die de Deelnemer en/of Contractant door de deelname aan een Activiteit en/of Training dan wel de door Stick Leuk! verleende Diensten
mocht lijden. Hieronder is begrepen winstverlies, inkomensverlies, verlies van gegevens, bedrijfsschade en alle andere vormen van schade dan directe schade.
14.3 Ingeval Stick Leuk!, in tegenstelling tot het bepaalde in lid 1 t/m 2 van dit artikel, aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal die bedragen waartegen Stick Leuk! verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd zou moeten zijn.
14.4 Het bepaalde in artikel 14.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Stick Leuk! ingevolge de wet of de Overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele
toepassing van voornoemde artikelen zal volgen en/of wanneer de Deelnemer en/of Contractant zelf reeds een verzekering heeft afgesloten ter dekking van dergelijke schade.
14.5 Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Deelnemer en/of Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Stick Leuk!. Iedere vordering tot schadevergoeding tegenover Stick Leuk!
vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.6 Stick Leuk! is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van zaken.
14.7 De Contractant is jegens Stick Leuk! aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de Deelnemer.
14.8 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie verkeert om de desbetreffende Activiteit(en) en/of Training te beoefenen.
14.9 De Deelnemer is verplicht alle bij de Activiteit en/of Training geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.


Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden
15.1 Stick Leuk! is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkintreding. Stick Leuk! zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Contractant toezenden. Indien geen
tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De Overeenkomst tussen Stick Leuk! en de Contractant wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, Overeenkomsten en aanbiedingen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Algemene Voorwaarden Stick Leuk
PDF – 103.3 KB 6 downloads